Τζείνον που μπαίνει τζι εν λαλεί με γειa σου με καλώς τον
στο παναύριν έπαρτον τζι' όσα σου δώκουν, δως τον
Τζιαι τζείνον που τον σιερετάς τζιαι εν σου πολοάται
στο παναύριν χάριστον αν δεις πως εν πουλιέται.

Wanna find me someone to sing this to